Kleinia Species Checklist

Kleinia anteuphorbium var. anteuphorbium [Morocco]
Kleinia anteuphorbium var. decorus [North Africa & Arabian Peninsula]
Kleinia butleri [Oman]
Kleinia deflersii [Yemen]
Kleinia fulgens [South Africa & Zimbabwe]
Kleinia galpinii [South Africa]
Kleinia implexus [Kenya & Tanzania]
Kleinia isabellae [Kenya]
Kleinia jacobesonii [Kenya & Tanzania]
Kleinia longiflorus var. longiflorus [Widely distributed]
Kleinia longiflorus var. madagascariensis [Madagascar]
Kleinia longiflorus var. scottii [Socotra]
Kleinia mccoyi [Ethiopia]
Kleinia mweroensis var. leptophyllus [Kenya, Ethiopia & Arabian Peninsula]
Kleinia mweroensis var. mweroensis [Zambia & Tanzania]
Kleinia mweroensis var. saginatus [Oman, Dhofar, Ethiopia & Kenya]
Kleinia mweroensis var. schwartzii [Kenya]
Kleinia nyikensis var. hildebrandtii [Kenya]
Kleinia nyikensis var. nyikensis [Kenya]
Kleinia pendula [Somalia, Ethiopia, Kenya & Yemen]
Kleinia picticaulis var. patriciae [Tanzania]
Kleinia picticaulis var. picticaulis [Sudan, Ethiopia, Tanzania, Kenya]
Kleinia polytomus ssp. polytomus [Somalia]
Kleinia polytomus ssp. squarrosa [Ethiopia, Somalia, Tanzania, Kenya & Uganda]
Kleinia sempervivus var. grantii [Tanzania]
Kleinia sempervivus var. sempervivus [Yemen]
Kleinia stapeliiformis ssp. minor [Kenya & Tanzania]
Kleinia stapeliiformis ssp. stapeliiformis [South Africa]
Kleinia tuberosus var. pubescens [Ethiopia]
Kleinia tuberosus var. tuberosus [East Africa]
Kleinia venteri [South Africa]